REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Krafla”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem www.krafla.eu prowadzony jest przez firmę „Krafla” Paulina Pająk pod adresem ul. Dobrego Pasterza 29/18 31-416 Kraków, : NIP:PL6792924816 , REGON: 362033513
  2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  a) Sklep Krafla – Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem www.krafla.eu,
  b) Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Krafla. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Krafla w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) – zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
  d) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,
  e) Umowa – umowa sprzedaży towarów przez Sklep Krafla na rzecz Kupującego,
  f) Towar – każdy produkt który jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep Krafla,3. Sklep Krafla zajmuje się sprzedażą artykułów użytku domowego w tym artykułów dekoracyjnych. Kontakt ze Sklepem Krafla jest możliwy przez adres e-mail: info@krafla.eu

  4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu Krafla i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem Krafla, a Kupującym, zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.

  5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.krafla.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Krafla, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

  6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  7. Sklep Krafla gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.

  8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Krafla, Kupujący musi dysponować komputerem spełniającym następujące wymagania techniczne: obsługa jednej z przeglądarek – Firefox 3+;
  Opera 9+; Internet Explorer 7+; Gogle Chrome 3+, gdzie „+” oznacza wersję przeglądarki
  np. 3.0 i wyższą.

  9. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie Krafla jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  II. ZAMÓWIENIE

  1. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie Krafla dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

 2. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „Checkout”, co oznacza, iż Kupujący oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.3. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
  W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep Krafla skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

 

 1. Po zawarciu umowy, a najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sklep Krafla zobowiązany jest przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 

 1. Umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem Krafla, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
 2. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.III. PŁATNOŚĆ/ DOSTAWA TOWARU1. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep Krafla w ciągu 5 dni roboczych od czasu zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu Krafla, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

  2. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi Krafla w wybrany przez siebie sposób:
  a) przedpłata przelewem na konto,
  b) kartą kredytową albo debetową – Visa, Mastercard, Maestro
  c) za pomocą PayPal.
  Sposób płatności oraz walutę Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę lub potwierdzenie wynosi 14 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i Sklep Krafla nie jest zobowiązany do jego realizacji.

  3. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT/potwierdzenie zapłaty) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „Dane do wysyłki”.

  4. Krafla oferuje następujące sposoby dostawy zamówionego Towaru:
  – za pośrednictwem firmy kurierskiej ,
  – za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 3. Cena Towaru obejmuje koszt dostawy w obrębie krajów Unii Europejskiej. Koszt dostawy poza krajami Unii Europejskiej uzależniony jest od miejsca dostawy, rodzaju dostawy oraz wagi przesyłki – zostanie on podany podczas procesu składania zamówienia.
 4. W sytuacji gdy Kupujący zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, zobowiązuje się on do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru, bądź innych rozbieżności, należy sporządzić tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.
 5. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu Krafla skutkuje:
  a) obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu Krafla oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne nadanie przesyłki
  b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu Krafla – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.8. O wysłaniu Towaru Kupujący zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail.IV. ODSTĄPIENIE

  1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Krafla, ul. Dobrego Pasterza 29/18, 31-416 Kraków. Odstępując od umowy, Kupujący może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularzem zamieszczonym pod poniższym linkiem.

  “Formularz odstąpienia od umowy”

  2.Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu Krafla nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Klient.

  3. Sklep Krafla niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Kupującego, z zastrzeżeniem że Sklep Krafla zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący lub w innej formie zaakceptowanej przez Kupującego, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Krafla może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Kupującego kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego wysłania.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
 2. a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Sklep Krafla zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Uprawnienia Kupujących będących Konsumentami związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.

 

 1. Reklamacje mogą być składane listownie na adres: „Krafla” Paulina Pająk ul. Dobrego Pasterza 29/18, 31-416 Kraków.3. Wadliwy Towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.4. W przypadku zgłoszenia reklamacji formą listowną, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres podany w pkt 1.

  „Formularz zgłoszenia reklamacji”

  4. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep Krafla, a także za zgubienie przesyłki.

  VI. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.Sklep Krafla przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

  2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Sklep Krafla, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep Krafla.

  3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu Krafla.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.Prawem właściwym dla zobowiązań umownych wynikających z niniejszego Regulaminu jest Prawo Polskie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem Krafla, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Krafla, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Krafla.

  4. Sklep Krafla zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, po wcześniejszym umieszczeniu na stronie www.krafla.eu informacji o takiej zmianie.

  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.